Regulament concurs "Descopera frumusetea din tine"

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  
„Descoperă frumusețea din tine”  
Perioada desfășurare: 13.12.2021 – 19.12.2021  

1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL  

(1) Organizatorul Campaniei „Descoperă frumusețea din tine” (denumit în continuare “Concursul”)  este compania S.C. Kome Hair and Beauty Store S.R.L., cu sediul social în Mun. Bacau, jud. Bacau, str.  Ciprian Porumbescu, nr. 17A, avand CUI nr. 40895967, numar de ordine in registrul comertului J4/760/02.04.2019, denumită în cele ce urmează "Organizator".  
(2) Campania se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare  “Regulamentul”), document obligatoriu pentru toţi participanții.  
(3) Regulamentul este disponibil cu titlu gratuit pe perioada concursului pe site-ul Organizatorului.  
(4) Participanţii la Concurs se obligă să respecte termenii si condiţiile prezentului Regulament.  Organizatorul îşi rezervă dreptul să descalifice din Concurs, fără vreo notificare prealabilă, orice  participant care nu respectă regulile prezentului Regulament, sau care încearcă în orice fel să fraudeze  sistemul de participare.  
(5) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și  respectând dispozițiile legale în materie, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament,  urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin o oră înaintea intrării în vigoare.  
(6) Participarea la Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a  prezentului Regulament.  
  
2. DURATA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI  

(1) Concursul se desfășoară în perioada 13.12.2021 – 19.12.2021. Concursul se va desfășura în acord cu  prevederile Regulamentului care poate fi accesat pe site-ul Organizatorului.  
(2) După data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă  nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității  sau continuării Concursului. 
 
3. DREPTUL DE PARTICIPARE  

(1) La Concurs pot participa toate persoanele cu vârsta peste 16 ani (denumite în continuare  „Participanţi”) care, pe durata de desfăşurare a Concursului, urmează procedura descrisă la art. 4.  
(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs minorii sub vârsta de 16 ani, angajaţii Organizatorului  și nici rudele acestora până la gradul 3 inclusiv, angajații agenţiilor implicate şi nici membrii familiilor  tuturor acestora (copii, părinți, fraţi/ surori, soţ/ soţie).  
(3) Câștigătorii vor avea la dispoziție 3 zile lucrătoare să pună la dispoziția Organizatorului  următoarele: nume, prenume, număr de telefon, copie după CI și adresă de livrare, în acord cu prevederile  GDPR. Premiile vor fi descrise la art. 4  
(4) Organizatorul are la dispoziție 3 zile lucrătoare, după validarea câștigătorilor, pentru a informa  câștigătorii cum vor intra în posesia premiilor.  
(5) Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin  participarea la Concurs, fiecare Participant declară că e de acord și agreează în mod integral termenii  Regulamentului.  
  
4. PROCEDURA CAMPANIEI  

Premiile vor fi anunțate în urma unei jurizări în care va fi punctată acuratețea răspunsului. Premiile câștigate  în urma participării la Concurs sunt prevăzute în Anexa la prezentul Regulament.  
Participanții care doresc înscrierea în Concurs pentru câștigarea unui premiu trebuie să respecte în mod  obligatoriu procedura descrisă la paragraful 4.1 de mai jos. Participanții la Concurs pot câștiga un singur  premiu, in perioada 13.12.2021 – 19.12.2021.  
4.1. Pentru a participa în cadrul Concursului, participanții trebuie să răspundă la următoarea  provocare:  
Provocare – „Descoperă frumusețea din tine”  
(1) să acceseze pagina oficială de Facebook a Organizatorului:  
https://www.facebook.com/KomeCosmetic/ 
(2) să dea follow paginii Kome Cosmetic: https://www.facebook.com/KomeCosmetic/ 
(3) să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la  următoarea provocare Spune-ne în comentarii ce produse Kome Cosmetic ți-ai dori să  primești de Crăciun, menționează prin tag minim 2 prieteni și nu uita să urmărești  pagina noastră de Facebook. 
  
5. MECANISMUL CONCURSULUI 

(1) Pentru a participa la concurs sunt necesare următoarele:  
Provocare – „Descoperă frumusețea din tine”  
(1) să acceseze pagina oficială de Facebook a Organizatorului:  
https://www.facebook.com/KomeCosmetic/ 
(2) să dea follow paginii Kome Cosmetic: https://www.facebook.com/KomeCosmetic/ 
(3) să acceseze postarea care anunță concursul și să răspundă în comentariile postării la  următoarea provocare Spune-ne în comentarii ce produse Kome Cosmetic ți-ai dori să  primești de Crăciun, menționează prin tag minim 2 prieteni și nu uita să urmărești  pagina noastră de Facebook.  
(2) Premiile vor fi acordate prin jurizare internă, în funcție de acuratețea răspunsului.  (3) Concursul Descoperă frumusețea din tine se desfășoară pe pagina de Facebook a Organizatorului.  
(4) Participanții care se vor înscrie la Concurs după data limită prevăzută pentru înscriere, respectiv  19.12.2021, 23:59 nu vor mai fi luați în considerare în procesul de validare și de jurizare pentru acordarea  premiilor oferite de Organizator.  
(5) Câștigătorii vor fi anunțați în data de 20.12.2021 în intervalul orar 15:00-20:00.    
(6) Fiecare participant are dreptul de a participa la Concurs o singură dată, cu un singur comentariu postat  la postărea publicată de Kome Cosmetic ce anunță concursul prin care participantul răspunde provocării  enunțate mai sus. Participanții pot menționa un număr nelimitat de prieteni în comentariul postat. Șansele de câștig cresc direct proporțional cu numărul de mențiuni. 
(7) Participanții câștigători vor fi anunțați pe Facebook, prin comentariul la postarea-concurs la data de  20.05.2021 în intervalul orar 15:00-20:00. Ulterior câștigătorii trebuie să contacteze Organizatorul prin  mesaj privat în termen de 72 de ore de la data anunțării câștigătorilor. 
  
6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI 
  
6.1. Premiile Concursului constau 3 vouchere de cumpărături care pot fi utilizate pe site-ul Kome  Cosmetic (komecosmetic.ro). Valoarea voucherelor: 
- Locul 1: 400 RON 
- Locul 2: 300 RON 
- Locul 3: 200 RON
6.2. În cadrul Concursului, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în  bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului  câștigat către unul sau mai mulți terți.  
6.3. Premiul va fi oferit câștigătorilor după confirmarea lor ca câștigători finali (prin contactare  folosind datele furnizate în mesaj privat, folosind messengerul Facebook și după verificarea  tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului.  
  
7. TAXE ŞI IMPOZITE  

(1). Premiile acordate sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de  câștigători va fi reținut, declarat și virat către autoritățile fiscale de către Organizator, conform legislației  aplicabile în vigoare.  
(2). Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu  excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii  promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat,  conform legislației în materie. Orice alte taxe și impozite ce provin din predarea premiului către câștigător  vor fi suportate de către participant. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita orice alte documente  cerute de Autoritățile Fiscale, exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor de plată aferente impozitului pe  premii.  
  
8. DREPTUL LA IMAGINE  

Acordarea premiului corespunzător Concursului poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs  constituie acordul participanților referitor la faptul că numele și orice alte informații referitoare la Concurs  pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislației în vigoare, fără nici un fel de plată  aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanților către  Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecție a acestora.  
  
9. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

(1) Prin participarea la Concurs, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își  exprima acordul in privința acestora. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod  expres prin Regulament, participanții la Concurs își exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor  personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea efectuării deliberării, validării si atribuirii  premiului, precum si pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului. Participarea la Concurs  constituie acordul potențialului câștigător referitor la faptul ca numele acestuia va fi făcut public de  Organizator potrivit legislației în vigoare. 
(2) Prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protecția  persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, lege care  oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție  asupra datelor (art. 14) si dreptul de opoziție (art.15). Participanții au dreptul de a se opune prelucrării  datelor personale si de a solicita ștergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participanților de  a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului  printr-o cerere scrisa, datata si semnata, expediata la adresa menționată la pct 1.1. de mai sus.  
(3) Participanții pot alege să își exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal  și cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor  informații despre produsele comercializate de Organizator și despre acțiuni viitoare desfășurate de acesta.  
  
10. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI 

(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță  majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a  continua Concursul.  
(2) Situațiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere publică al  instanței competente sau altei autorități publice competente.  
(3) În situațiile avute în vedere la alin. (1) și (2), Organizatorul nu mai este ținut la nicio obligație către  Participanții la Concurs, după cum nu este ținut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de  despăgubire sau altele asemenea.  
  
11. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ  

(1) Eventualele reclamații ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului și vor  fi soluționate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi  soluționate de instanță competentă de la sediul Organizatorului.  
(2) Legea aplicabilă este legea română.  
Anexa nr. 1 la prezentul Regulament 
Premiul concursului constă vochere de cumpărături care pot fi folosite exclusiv pe site-ul  Organizatorului. 
Valoarea premiului este de 900 de lei.  
  
Încheiat astăzi: 12.12.2021  
ORGANIZATOR:  
S.C. Kome Hair and Beauty Store S.R.L